श्रीसीतारामवैदिकादर्शसंस्कृतमहाविद्यालयः Affiliated to
Central Sanskrit University, New Delhi

MEMBERS OF THE TEACHING FACULTY

(Prak- Shastri, Shastri,Acharya)

Principal
Dr. Somesh Kumar Mishra

Profile


Dr. Shyama Pada  Kar
Subjet:Navya Nyaya
Dr. Gouri Bhattacharya
Subject:Philosophy
Dr. Apara Chakrabarti
Subject:History
Dr. Atanu Bhattacharya
Subject:English
Dr. Swades Ranjan Ghosal
Subject:Dharma Shastra
Dr. Koushik Malakar
Subject:Bengali
Dr. Buddheswar Sarangi
Subject: Sahitya
Dr. Sashibhusan       Mishra
Subject:Navya Vyakarana
Dr. Sudhakar Mishra
Subject:Navya Vyakarana
Dr. Rajeshwar Dwivedi
Subject:Advaita Vedanta